Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LIBRERO NEDERLAND B.V.
Gedeponeerd bij de KvK Rivierenland te Tiel onder nummer HR11024172

Artikel 1: ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Librero Nederland gesloten overeenkomsten, van welke aard ook en zijn van toepassing behoudens wijzigingen welke door Librero uitdrukkelijk en schriftlijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 2: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen van Librero zijn steeds vrijblijvend. De door Librero met afnemers gesloten overeenkomsten zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door Librero zijn bevestigd.
2. Het in artikel 1 en in het onderhavige artikel gestelde is ook van toepassing op de door vertegenwoordigers van Librero of andere personen in dienst van Librero gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede op de door hen gemaakte afspraken.
3. De bedragen genoemd in de offertes zijn exclusief omzetbelasting, belasting op toegevoegde waarde en dergelijke.
4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de vooraf geheel opgegeven prijs.
5. Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van Librero ontheffen Librero van de leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

Artikel 3: WIJZIGING IN OPDRACHT
1. De wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de afnemer aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
2. Door de afnemer na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door de afnemer tijdig en schriftelijk aan Librero ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven, dan is het risico voor tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de afnemer.
3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Librero buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 4: LEVERING
1. Alle aanbiedingen van Librero zijn gebaseerd op levering, niet-franco op het afleveringsadres; de transportkosten zijn derhalve voor rekening van de afnemer.
2. Bij leveringen boven een vast te stellen waarde, wordt door Librero in de transportkosten bijgedragen.
3. Door Librero te leveren zaken zijn voor risico van de afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de zaken de magazijnen danwel bij levering op aanvoer van derden de magazijnen van deze derden hebben verlaten. Indien bij een consumentenkoop de zaak bij de afnemer wordt bezorgd, is de zaak pas voor risico van de afnemer van bezorging af.
4. Librero is bevoegd de zaken voor rekening van de afnemer tegen risico`s te verzekeren.
5. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. indien de zaken door of namens de afnemer worden afgehaald, door de in ontvangstname der zaken;
b. bij verzending via een vervoermiddel van Librero; door de aflevering ten huize of aan het magazijn van de afnemer.
6. Levering zoals in deze voorwaarden bedoeld behoeft geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen. Levering beoogt slechts het stellen van de zaak in bezit van de koper.

Artikel 5: LEVERTIJD
1. De door Librero opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering.
2. De levertijd gaat in nadat Librero de opdracht schriftelijk heeft aangenomen, alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in het bezit zijn van Librero en de afnemer Librero in overeenstemming met Librero, de voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld en voorbereidende werkzaamheden heeft verricht. Indien bovendien bij aanneming der opdracht betalingen in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de levertijd niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
3. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer zij of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander ter beoordeling van Librero ter verzending gereed zijn een en ander nadat door Librero de afnemer daarvan in kennis is gesteld.
4. Verlenging van de levertijd kan op verzoek van de afnemer slechts geschieden met uitdrukkelijke toestemming van Librero. Eventueel voor Librero uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor rekening van de afnemer.
5. De afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade terzake van niet, niet tijdige of niet volledige levering indien de afnemer Librero onmiddellijk na afloop van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum schriftelijk heeft gesommeerd binnen 8 dagen na verzending van de sommatie alsnog aan haar leveringsverplichtingen te voldoen en Librero daarmede in gebreke blijft.
6. In afwijking van het in het voorafgaande bepaalde wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ontbonden te zijn indien of voor zover zij niet binnen 3 maanden na afloop van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum is uitgevoerd.

Artikel 6: VERTRAGING DOOR DE AFNEMER
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van de opdracht door de afnemer of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd kan Librero over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte respectievelijk afgeleverde gedeelte en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten al dan niet vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van de opgeslagen zaken worden beschikt op de termijn, waarop indien geen vertragingen waren ingetreden zou zijn beschikt geworden. Mocht deze termijn niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van de order in deze kwestie normaliter benodigde tijd.

Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Librero behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan afnemer geleverde zaken totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede alle overige bedragen die de afnemer wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, geheel zijn voldaan. Zolang de eigendom van de zaken niet c.q. niet geheel op de afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de zaken te verpanden, in eigendom tot zekerheid over te dragen aan derden en betreffende deze zaken enig ander recht te verlenen. Indien de afnemer de zaken heeft verkocht en doorgeleverd aan een derde, voordat de eigendom op haar is overgegaan, wordt deze derde slechts houder van de zaken ten opzichte van Librero.

Artikel 8: OVERGANG RISICO
Dadelijk nadat de zaken, of de belangrijkste onderdelen daarvan, als afgeleverd gelden in de zin van artikel 4 draagt de afnemer het risico van alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor de afnemer of derden, mocht ontstaan. In geval van consumentenkoop in de zin van art. 7:5 BW draagt de afnemer eerst dan het risico van alle directe en indirecte schade aan de zaak van bezorging af.

Artikel 9: RETENTIE RECHT
Wanneer Librero zaken van de afnemer onder zich heeft is Librero gerechtigd die zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Librero nog steeds heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde afnemer, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de afnemer, tenzij de afnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld: Het recht van retentie heeft Librero ook in geval de afnemer in staat van faillissement komt te verkeren of surséance van betaling heeft verkregen.

Artikel 10: BETALING, RENTE EN KOSTEN
1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen zal de afnemer de bedragen van de facturen steeds zonder korting of compensatie dienen te verrichtten binnen 14 dagen na de factuurdatum.
2. Indien een afnemer niet binnen de hiervoor genoemde termijn danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Librero, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist het recht de afnemer een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd de Librero verder toekomende rechten. Maandgedeelten worden als één gehele maand berekend.
3. De afnemer is aan Librero buiten de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemeen voorwaarden en de aangegane overeenkomst tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die Librero maakt ten einde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte van de afnemer te vorderen danwel aangesproken door de afnemer zich te verweren, tenzij in dit laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte verweer door Librero is gevoerd.
4. Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer verschuldigd in ieder geval dat Librero zich voor de invordering van behulp van een derde heeft verzekerd. Onverminderd eventueel verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen te vermeerden met de omzetbelasting, B.T.W. bij eventuele faillissementsaanvrage door Librero van de afnemer is deze afnemer daarenboven de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 11: RECLAMES
1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de afnemer terzake van de hoedanigheid ener leverantie.
2. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien deze binnen 8 dagen na ontvangst der zaken schriftelijk zijn ingediend onder overlegging van bewijs dat het reclame betreft terzake van door Librero gedane leveranties. De afnemer die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
3. De afnemer zal in geen geval aanspraak maken tegen Librero kunnen doen gelden nadat de afnemer het geleverde of een gedeelte daarvan aan derden heeft doorgeleverd.
4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren.
5. In geval van gerechtvaardigde reclame heeft Librero steeds het recht de gereclameerde zaken door andere te vervangen mits de herlevering binnen 7 dagen na ontvangst van de reclame plaatsvindt.
6. Onder de in het geding zijnde zaken wordt steeds verstaan dat deel waarop de reclame betrekking heeft. De opschorting eindigt op het tijdstip waarop door de Rechtbank uitspraak is gedaan of het geschil in der minne tot een einde is gekomen.
7. Retourzendingen welke niet vooraf zijn gegaan door een schriftelijke reclame als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn niet toegestaan. De koten van niet toegestane danwel ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer. Librero heeft in bedoelde gevallen het recht voor risico en voor rekening van de afnemer onder derden op te slaan danwel in daartoe door Librero bestemde ruimten op te slaan. De afnemer is verplicht tot verzekering van de te retourneren zaken. Bovendien is de afnemer aansprakelijk voor de schade door zijn nalatigheid ontstaan. Ten aanzien van de kosten verband houdende met niet toegestane retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Librero genomen toegestane maatregelen is de specificatie van Librero voor afnemer bindend behoudens tegenbewijs.
8. Mocht Librero verkeerde zaken geleverd hebben, dan zal de afnemer dit direct aan Librero mededelen en haar in staat stellen het verkeerde terug te (doen) halen en de juiste zaken af te leveren. De afnemer is aansprakelijk voor onzorgvuldige bewaring van het verkeerd geleverde. In geval van consumentenkoop is de afnemer eerst dan aansprakelijk van de bezorging af.

Artikel 12: OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, die de nakoming van enige verplichting van de zijde van Librero kan verijdelen of bemoeilijken en waarvoor niet geldt dat naar de kennelijke strekking van de betreffende verplichting Librero heeft beoogd dat die omstandigheid voor haar risico zou zijn. Onder genoemde omstandigheden moeten tenminste worden begrepen, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en ander stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking op stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werkliedenorganisatie, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet leveren van noodzakelijk zaken aan Librero door derden en andere onvoorziene omstandigheden ook in het land van herkomst der zaken, welke normale bedrijfsgang storen en de uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken alsmede surséance van betaling, stilleggen, liquidatie of faillissement van de afnemer of dienst bedrijf en ook niet behoorlijke en/of niet tijdige nakoming door de afnemer van diens verplichtingen jegens, Librero, alsmede, elke aan de wil en/of controle van Librero onafhankelijke omstandigheid - al dan niet voorzienbaar - waardoor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht duidelijk of permanent verhinderd wordt, voorzover deze overmacht niet is te wijten aan de schuld van Librero of noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Bij overmacht heeft Librero het recht de uitvoering van het werk voort te zetten op het moment dat zulks weer mogelijk is, op welk moment Librero ook gerechtigd is eventuele prijswijzigingen door te berekenen.

Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens algemeen geldende rechtsregels van openbare orde geldt de voldoening door Librero aan haar verplichtingen steeds als enige en algehele schadevergoeding.
2. Librero is jegens haar afnemers nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, onder andere wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende zaken en onroerende zaken, het verloren gaan van aangeleverde zaken toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden hetzij direct hetzij indirect bij de afnemer of derden veroorzaakt, tenzij de afnemer aantoont, dat een en ander te wijten is aan opzet of grove schulden van Librero.
3. De aansprakelijkheid van Librero uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is een zondanig bedrag als gezien de omstandigheden van het geval in redelijke verhouding staat tot a. het factuurbedrag, bij gebreke van de waarde van de overeengekomen presentatie, b. - bij levering in termijnen - het factuurbedrag c.q. de waarde van de desbetreffende zaken.

Artikel 14: ONTBINDING
1. Onverminderd de aan Librero verder toekomende rechten heeft Librero het recht, indien Librero door overmacht als bedoel in artikel 11 wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
2. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke door hem uit deze of uit enig andere met Librero gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Librero het recht, zonder enige in gebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, doch onverminderd de Librero verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Librero ten laste van de afnemer heeft of krijgt duidelijk en ineens opeisbaar.
3. Indien Librero ingevolge het gestelde in alinea 2 van dit artikel de uitvoering van de overeenkomst opschort zal Librero de afgewerkte, in bewerking zijnde en de overige in de prijs inbegrepen zaken voor rekening en voor risico van de afnemer opslaan en zal de afnemer Librero de contractuele prijs betalen, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van de ontbrekende en met de eventuele reeds betaalde termijnen.
4. Indien Librero ingevolge het gestelde in alinea 1 en 2 van dit artikel de overeenkomst geheel of ten dele ontbindt heeft Librero het recht van de afnemer te verlangen, dat deze de afgewerkte, de in bewerking zijnde en de overige in de prijs ingegrepen materialen tot zich neemt tot betaling van de contractuele prijs, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen, bij gebreke waarvan Librero de zaken voor rekening van de afnemer zal opslaan danwel verkopen. In de gevallen gesteld in beide vorige alinea's gaat op het moment, dat de betaling plaatsvindt, de eigendom der betaalde zaken op de afnemer over.

Artikel 15: TOEPASSELIJK RECHT
Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht toepasselijk, terwijl alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, voor zover dit wettelijk is toegestaan, tenzij wij de voorkeur mochten geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de opdrachtgever.
Verkooppunten Zoek op plaats of postcode
Lees meer Lees minder NL